TÀI LIỆU HỎI ĐÁP TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC LINH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

Thông báo

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC LINH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Linh lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra khi nào?

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Linh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến hành từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2015.

- Tham dự và chỉ đạo Đại hội: đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy.

-Tổng số Đại biểu chính thức được triệu tập là: 240 đồng chí (trong đó, đại biểu là nữ có 41, đại biểu là dân tộc thiểu số có 4) đại diện cho 2.436 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Câu 2: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (2010-2015), Đức Linh đạt được những kết quả gì?

Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đạt kết quả khá toàn diện. Nền kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển đúng hướng. Đầu tư kết cấu hạ tầng được chú trọng; các nguồn lực đầu tư phát triển tăng lên và phát huy hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tiến bộ; đời sống của nhân dân từng bước cải thiện; các đối tượng chính sách, người nghèo được chăm lo tốt hơn; bộ mặt xã hội được khởi sắc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy; phong trào cách mạng của quần chúng phát triển khá. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; giữ vững đoàn kết nội bộ. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Câu 3: Thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X là gì?

+ Nét nổi bật đó là đã tập trung chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả; Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm mở rộng;

+ Cây công nghiệp lợi thế tăng: Cao su tăng 36%, cây điều tăng 79%; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung khá rõ nét, góp phần tăng thu nhập từ 30 triệu đồng/ha năm 2010, lên 40 triệu đồng/ha năm 2014.

+ Kết cấu hạ tầng nông nghiệp được tiếp tục đầu tư, hệ thống kênh mương thủy lợi và giao thông nội đồng được mở rộng;

+ Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và quyết liệt; Đến cuối năm 2014, toàn huyện đạt bình quân 13,64 tiêu chí/xã, tăng 9,74 tiêu chí/xã so với năm 2010; 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (Mê Pu, Sùng Nhơn và Đức Hạnh), tăng 02 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết.

+ Đã tập trung rà soát, sắp xếp hoạt động các cụm công nghiệp, làng nghề hợp lý hơn, số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ổn định, trong đó công nghiệp chế biến chiếm trên 25%.

+ Ngành nghề nông thôn như: chế biến nhân hạt điều, hạt sen, gia công thủ công mỹ nghệ tiếp tục được duy trì và phát triển.

+ Ngành thương mại, dịch vụ phát triển khá tốt, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Mạng lưới thương mại, dịch vụ được mở rộng.

+ Lưới điện quốc gia được phủ kín tất cả các địa bàn dân cư, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 98%. Hệ thống cấp nước sạch được tiếp tục đầu tư mở rộng đến khu vực bắc sông, đưa số hộ gia đình sử dụng nước sạch lên gần 1.000 hộ/1.200m3/ngày.

+ Công tác quản lý đất đai có chuyển biến tích cực. Hoàn thành công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất (2010 - 2020).

+ Quản lý tài nguyên, khoáng sản từng bước chặt chẽ hơn. Đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản phù hợp với yêu cầu quản lý. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển khoáng sản được tăng cường.

+ Tổng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 đạt hơn 806 tỷ đồng, tăng 59% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

+ Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển; doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả. Kinh tế tập thể tiếp tục được duy trì.

Câu 4: Những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa, xã hội trong 5 năm qua (2010-2015) như thế nào?

+ Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học ngày càng được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc THCS tăng 6,99%, bậc THPT tăng 20,23% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS tiếp tục giữ vững và nâng được chuẩn; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra (năm 2015, 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn). Đến nay, toàn huyện có 21/67 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 31,34%; trên 54% phòng học kiên cố.

+ Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân luôn được chú trọng. Chất lượng khám và điều trị bệnh ngày càng được nâng lên; cơ sở vật chất và trang thiết bị của ngành y tế từng bước được đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị; Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả; có 08/13 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

+ Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao ngày càng phát triển; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được mở rộng trên tất cả các địa bàn dân cư và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác xã hội hóa các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

+ Các chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,76%; giải quyết việc làm cho 20.614 lao động, vượt 1.614 lao động so với chỉ tiêu Nghị quyết.

            Câu 5: Quốc phòng, an ninh trong 5 năm qua đạt được kết quả gì?

+ Thường xuyên quan tâm giáo dục nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự vững mạnh; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng; công tác an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn và an ninh văn hoá tư tưởng được chú trọng; giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc, không để bị động, bất ngờ; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế.

+ Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được thường xuyên quan tâm, chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng luân phiên đảm bảo 1,38% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 19,75/18%; Lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ; Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

+ Công tác xây dựng lực lượng công an từ huyện đến xã, thị trấn luôn được quan tâm giáo dục, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và nâng dần chất lượng; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được đẩy mạnh, thực hiện mục tiêu “3 giảm” đạt kết quả khá tốt. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Câu 6: Bộ máy Nhà nước 2 cấp trong huyện trong 5 năm qua hoạt động ra sao?

+ Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp từng bước được đổi mới. Chất lượng, hiệu quả các kỳ họp được nâng lên; các nghị quyết ban hành ngày càng sát hợp với thực tế của địa phương và có tính khả thi cao. Hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được cải tiến, chất lượng và đạt hiệu quả.

+ Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước cả huyện và cơ sở luôn được củng cố; phương thức hoạt động từng bước được cải tiến; khả năng nắm bắt, phát hiện, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn khá tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngày một tốt hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

+ Cải cách hành chính, mà trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” được thực hiện khá đồng bộ, góp phần giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và công dân ngày một tốt hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường, góp phần chấn chỉnh kỷ cương công vụ và ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng lên.

+ Công tác cải cách tư pháp được triển khai đồng bộ. Bộ máy và đội ngũ cán bộ tư pháp được bổ sung và kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị được quan tâm; cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án ngày càng được nâng cao.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng.

Câu 7: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy như thế nào?

+ Công tác dân vận của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới. Khối đại đoàn kết toàn dân thường xuyên được củng cố. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy ngày càng tốt hơn; nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Thông qua triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trách nhiệm đối với cộng đồng và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; huy động được nhiều nguồn lực cộng đồng chăm lo đời sống nhân dân, cho đầu tư phát triển, nhất là trong phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, ánh sáng an ninh...; tình làng nghĩa xóm được tăng cường.

+ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tăng cường công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội vào cuộc sống. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể với nhân dân ngày càng gắn bó; lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và nâng lên. Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Câu 8: Công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua đạt được những kết quả gì?

+ Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Việc học tập nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân được thực hiện kịp thời, có hiệu quả; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thực hiện khá tốt

+ Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 03 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, xóa được địa bàn dân cư trắng tổ chức đảng. Toàn đảng bộ đến nay có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 229 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.436 đảng viên.

+ Đội ngũ đảng viên ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và trẻ hoá; Phát triển đảng viên mới đạt 650/600 chỉ tiêu.

+ Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có trên 73,28% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn, tăng 14,44% so với đầu nhiệm kỳ.

Câu 9: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được kết quả như thế nào?

+ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được triển khai nghiêm túc, gắn chặt với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cơ sở nắm vững yêu cầu, phương châm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

+ Việc tổ chức quán triệt, học tập được tiến hành kịp thời; nội dung các kế hoạch triển khai được xây dựng cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng; bám sát các yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đặc điểm, tình hình cụ thể của Đảng bộ huyện. Việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm được tiến hành chu đáo, chặt chẽ với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kết quả thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Sau kiểm điểm đã xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm tồn tại và tập trung triển khai thực hiện có kết quả; tổ chức thông báo công khai kết quả kiểm điểm, trực tiếp tiếp thu, trả lời những vấn đề do tổ chức và cá nhân góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy. Nhờ triển khai khá đồng bộ các biện pháp tổng hợp nêu trên; đồng thời gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập các chuyên đề hàng năm theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đưa các nội dung học tập, làm theo, nhất là những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, từng bước tạo sự lan tỏa ra nhân dân ngày một rõ nét. Nên nhìn chung tình hình các mặt chuyển biến khá tốt; công tác quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ hơn; vai trò của tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phát huy tốt hơn; tinh thần đấu tranh, xây dựng nội bộ, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ nghiêm. Đến nay, những khuyết điểm, hạn chế đã được Ban Thường vụ Huyện ủy nêu ra sau kiểm điểm cơ bản đã được khắc phục xong.

Câu 10: Đại hội xác định huyện ta có những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm gì?

Tình hình kinh tế - xã hội chưa có sự bứt phá mạnh mẽ; tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; hiệu quả chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp chưa cao; tích lũy từ nội bộ còn thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, các cụm công nghiệp. Đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn; lao động, việc làm chưa giải quyết cơ bản. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp; nhất là trộm cắp, ma túy, cờ bạc có xu hướng tăng; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa vững chắc. Chất lượng hệ thống chính trị cơ sở có mặt chưa đều. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa toàn diện, nhất là việc nắm bắt và xử lý tình hình phát sinh ở cơ sở một số vụ việc chưa kịp thời.

Câu 11: Từ thực tiễn 5 năm qua, Đại hội rút ra những kinh nghiệm gì?

Từ thực tiễn trong 5 năm qua, Đại hội đã rút ra 4 kinh nghiệm sau:

1- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải nắm vững nghị quyết và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời bám sát tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy và người đứng đầu phải có sự quyết tâm cao; tập trung sức để lãnh đạo. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cấp trên để đầu tư phát triển.

2- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải vừa bảo đảm tính toàn diện; đồng thời, cần tập trung dồn sức vào những nhiệm vụ trọng tâm, không dàn trải; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường đúng mức công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy gắn với hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp.

3- Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững khối đoàn kết, nhất trí nội bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ về mọi mặt, bố trí đúng cán bộ; kiên quyết và kịp thời xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật.

4- Phải xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở từng cơ quan, đơn vị và từng địa bàn dân cư trong huyện.

Câu 12: Mục tiêu cho 5 năm tới (2015-2020) được Đại hội xác định như thế nào?

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là:

“Ra sức xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của huyện”.

Câu 13:Chỉ tiêu phát triển cho 5 năm tới (2015-2020) là gì?

- Tổng sản lượng lương thực đến năm 2020:  125.000 tấn.

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 7%.

- Tỷ lệ giảm sinh hàng năm: 0,02%.

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm: 1,8-2%.

- Giải quyết việc làm hàng năm: 4.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh: 95%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 99%.

- Số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 13/13 xã, thị trấn.

- Tỷ lệ huy động học sinh Mẫu giáo đến trường: 85%.

Trong đó: Trẻ 05 tuổi đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi SDD giảm còn: 7%.

- Tỷ lệ che phủ của rừng: 58%.

- Giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương; giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% so với dân số, phấn đấu đạt tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ là 20%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên là 9,5%.

- Xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 50%; kết nạp 800 đảng viên mới; phấn đấu đạt 80% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xây dựng cốt cán chính trị đạt tỷ lệ 5% so với tổng số đoàn viên, hội viên.

- Phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Câu 14: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 5 năm tới là gì?

+ Tổ chức thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 30%, dịch vụ nông nghiệp 10% và ngành trồng trọt 60%; trong đó, tập trung phát triển những cây trồng, con nuôi lợi thế là cây lúa, cây bắp, cây cao su, cây tiêu, cây điều, con heo và con bò.

+ Đối với cây lúa, cây bắp, sử dụng đất linh hoạt trên cơ sở quy hoạch được duyệt, đến năm 2020 ổn định diện tích canh tác 8.600 ha, diện tích gieo trồng 18.850 ha; diện tích gieo trồng cây bắp là 2.720 ha.

+ Đối với cây cao su, giữ ổn định diện tích hiện có là 12.400 ha

+ Đối với cây tiêu, tập trung đánh giá lại tính thích nghi trên các loại đất, tuyển chọn các giống tiêu chất lượng cao để nhân giống vô tính; xây dựng mô hình, vườn ươm, chuyển giao các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp (ICM) để phát triển bền vững với diện tích 1.500 ha vào năm 2020.

+ Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi.

+ Tập trung hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi hiện có và đẩy mạnh phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ, nhằm tận dụng tối đa hệ thống thủy lợi Tà Pao, các trạm bơm ven sông La Ngà và các nguồn nước khác; khai thác có hiệu quả quỹ đất, bảo đảm đến năm 2020 nâng năng lực tưới chủ động lên trên 17.000 ha.

+ Trong chăn nuôi, khuyến khích phát triển nuôi heo theo hướng tập trung, công nghiệp và bán công nghiệp ở những vùng có điều kiện.

+ Tiếp tục giữ ổn định 1.150 ha nuôi trồng thủy sản, mở rộng diện tích trồng sen và khai thác tốt mặt nước để nuôi trồng thủy sản.

+ Tổ chức bảo vệ và phát triển hiệu quả diện tích rừng hiện có; giữ vững và tôn tạo thêm vốn rừng cho 2.351 ha rừng phòng hộ; đồng thời, cải tạo 3.726 ha rừng sản xuất theo quy hoạch;

+ Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua các chương trình lồng ghép và huy động nội lực từ nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để huyện được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, lao động như: Chế biến lương thực, thức ăn gia súc, chế biến mủ cao su, tinh bột mì; may gia công; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

+ Rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã, thị trấn và quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng và các ngành lĩnh vực khác để làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư phát triển; Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 02 thị trấn Đức Tài, Võ Xu theo quy hoạch, đề án được duyệt;

+ Tiếp tục mở rộng đầu tư cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa ở các xã, thị trấn.

+ Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp;

+Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường đúng theo quy định pháp luật;

+ Tiếp tục định hướng cho các thành phần kinh tế phát triển và hoạt động có hiệu quả; tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, hộ cá thể. Chú trọng củng cố, thành lập mới các hợp tác xã, các tổ hợp tác, liên minh, liên kết hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã và các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp, các trang trại, các hộ kinh doanh cá thể được hưởng những chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, nhằm khuyến khích mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương.

Câu 15: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội ra sao?

+ Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo hướng đồng bộ, hiện đại và chuẩn hóa; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70% trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất và 50% trường đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục mở rộng và phấn đấu 100% trường tiểu học dạy 02 buổi/ngày; huy động trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tuyển sinh đầu cấp: tiểu học 96,6 %, THCS 88%, THPT 75%. Bảo đảm đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; có cơ cấu hợp lý; khắc phục sự mất cân đối giữa các giáo viên bộ môn; giữ vững phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phổ cập mầm non đối với trẻ 05 tuổi; Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện.

+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, đặc biệt là tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi đến năm 2020 còn 7%; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; phấn đấu đến năm 2020 đạt và giữ vững 13/13 trạm y tế xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; phấn đấu đến năm 2020 có 100% trạm y tế xã có bác sỹ và đạt chuẩn theo quy định.

+ Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh hàng năm ở mức 0,02%. Nâng cao chất lượng dân số gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa.

+ Chú trọng thực hiện tốt chính sách đối với người có công; duy trì và phát huy tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; đảm bảo an sinh xã hội.

+ Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề lao động nông thôn, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo nghề nông thôn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia để đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

+ Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn chỉnh trung tâm văn hóa - thể thao huyện.

+ Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao toàn dân để nâng cao sức khỏe cộng đồng, kêu gọi thu hút đầu tư các cơ sở hoạt động thể dục, thể thao theo hình thức xã hội hóa; đồng thời chú ý đến công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thể dục thể thao để tham gia các giải ở tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Câu 16: Nhiệm vụ nhằm tăng cường quốc phòng- an ninh thế nào?

+ Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

+ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội;

+ Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Tổ chức đăng ký và quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

+ Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

+ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cờ bạc, cướp của, giết người. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

+ Xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, phẩm chất, đạo đức cách mạng;

Câu 17: Nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước là gì?

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND;

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở.

+ Đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chức danh tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm.

+ Tiếp tục rà soát và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, gắn với giáo dục tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh thái độ, tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

+ Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện;

Câu 18: Nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị như thế nào?

+ Tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện mở rộng và đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức hội, đoàn thể.

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Làm tốt công tác dân vận, chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân; sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của dân, giải quyết khó khăn, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

+ Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; tiếp tục tập hợp quần chúng vào các phong trào hành động cách mạng và các tổ chức phù hợp.

+ Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

+ Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở. Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đúng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 19: Nhiệm vụ xây dựng Đảng được Đại hội xác định như thế nào?

+ Tập trung đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; đổi mới phương pháp và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Coi trọng công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Đẩy mạnh công tác nắm bắt và xử lý tốt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

+ Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, vững về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Bố trí cán bộ đúng theo năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng; đồng thời, thay thế kịp thời cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không chịu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển cán bộ.

+ Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khu phố;

+ Giữ vững đoàn kết nhất trí nội bộ  và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Coi trọng và phát huy đúng mức vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của các cấp ủy đảng.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị; đổi mới việc ban hành nghị quyết, kế hoạch... của các cấp ủy và của chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng.

Câu 20: Đại hội đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá là gì?

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

* 4 nhiệm vụ trọng tâm là:

1- Ra sức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là cấp cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2- Tập trung triển khai các giải pháp nhằm huy động mọi tiềm năng, lợi thế của huyện, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

3- Tăng cường, củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về mặt xã hội.

4- Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đi đôi với xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

* 3 khâu đột phá là:

- Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, gắn với áp dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng và tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người lao động.

- Hai là, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản lợi thế, nhằm giải quyết tốt lao động ở địa phương, tăng tỷ trọng công nghiệp.

- Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể dục - thể thao đáp ứng yêu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí của nhân dân.

Câu 21: Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) như thế nào?

- Đại hội đã bầu đủ số lượng là 40 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020); Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Và đồng chí Huỳnh Đa Trung, Tỉnh ủy viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0831337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh


Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn