LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN ĐỨC LINH THÁNG 01 NĂM 2015

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN ĐỨC LINH THÁNG 01 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ :

01 và 02/01

(Thứ năm, sáu)

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2015

 

 

05/01

(Thứ hai)

- Sáng

-Cả ngày

 

 

- Chiều

- Chào cờ đầu năm mới 2015

- Tiếp công dân định kỳ tại huyện

- Dự họp báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hội ý Lãnh đạo UB, Lãnh đạo Văn phòng

- VHTT

- Đ/c Húy

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Mầu

 

 

06/01

(Thứ ba)

- Sáng

 

 

 

 

- Chiều

- Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh : Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015

- Họp Thường trực HĐND huyện : Triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2015 (10 giờ)

- Dự họp Cụm thi đua số 2 : Xét các danh hiệu thi đua năm 2014 và bình bầu Khối trưởng năm 2015

- Hội ý Thường trực Huyện ủy

- CT, các PCT

 

 

- TT.HĐND

 

- Đ/c Mầu

 

- Đ/c Húy

07/01

(Thứ tư)

- Cả ngày

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Phiên thứ nhất) : Kiểm điểm nhiệm vụ năm 2014 (02 ngày : 07 và 08)

- Đ/c Mầu, đ/c Khanh,đ/c Húy

 

 

08/01

(Thứ năm)

- Sáng

 

 

 

 

- Chiều

- Họp Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”: Xét và đề nghị công nhận thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa năm 2014

- Làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Đức Tài về kế hoạch xây dựng nhà lồng số 5

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

- Đ/c Chất

 

 

- Đ/c Tỉnh

 

- CT, các PCT

 

 

 

09/01

(Thứ sáu)

- Sáng

 

 

 

 

- Chiều

- Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh : Tổng kết công tác ATGT năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015.

- Dự Hội nghị sơ kết mô hình “Ánh sáng an ninh” và mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” năm 2014 (ở huyện)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (ở huyện)

- Dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 98-KL/TW về quản lý đối với hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ (ở tỉnh)

- Đ/c Mầu

 

- Đ/c Chất

 

 

- Đ/c Chất

 

- Đ/c Húy

 

 

 

 

 

 

 

12/01

(Thứ hai)

- Sáng

- Chiều

 

 

 

-Cả ngày

- Chào cờ đầu tuần

- Họp Hội đồng Nghĩa vụ huyện (2 cấp) : Xét công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I/2015

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ngành thuế (ở tỉnh)

- Cùng Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã, TT : Đông Hà, Đức Tín, Đa Kai và Võ Xu (chiều)

- VHTT

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Tỉnh

 

- Đ/c Mầu, TT.HĐND

 

 

 

 

 

13/01

(Thứ ba)

- Sáng

 

 

 

 

- Chiều

 

 

 

 

 

 

 

-Cả ngày

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng – xây dựng lực lượng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (ở tỉnh) 

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Sở Tài nguyên&Môi trường

- Cùng TT.Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh : Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Liên minh Hợp tác xã

- Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH : Đánh giá tình hình hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015

- Cùng Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân và Đức Chính (chiều)

- Đ/c Húy

 

 

- Đ/c Tú

 

- Đ/c Húy

 

 

- Đ/c Tú

 

- Đ/c Chất

 

 

- Đ/c Khanh

 

 

 

14/01

(Thứ tư)

- Sáng

 

 

 

 

 

- Chiều

 

-Cả ngày

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 (ở tỉnh)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2014, nhiệm vụ 2015 (ở huyện)

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Liên hiệp các Hội KH&KT (ở tỉnh)

- Nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ X

- Cùng Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn : Sùng Nhơn, Vũ Hòa, Đức Hạnh(sáng), Đức Tài, Nam Chính(sáng), Mê Pu (chiều) và Tân Hà

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Chất

 

- Đ/c Tỉnh

 

- CT, các PCT

 

- TT.HĐND, Đ/c Húy, đ/c Chất,đ/c Tùng

15/01

(Thứ năm)

-Cả ngày

- Sáng

- Chiều

- Tiếp công dân định kỳ tại huyện

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 25)

- Dự Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2014 (ở huyện)

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo

- Họp Thường trực HĐND huyện: Xét phân loại HĐND các xã, thị trấn năm 2014

- Đ/c Húy

- CT, các PCT

- Đ/c Chất

 

- Đ/c Húy

- Đ/c Khanh

 

 

 

 

 

16/01

(Thứ sáu)

- Sáng

 

 

 

 

 

 

 

- Chiều

 

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2014 (ở tỉnh)

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Sở Giao thông vận tải

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Dân tộc

- Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 (ở huyện)

- Dự buổi gặp mặt với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện TT.HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh về công tác thu ngân sách năm 2015 (ở tỉnh)

- Dự họp báo với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Tú

 

- Đ/c Chất

 

- Đ/c Tỉnh

 

- Đ/c Húy

 

 

- Đ/c Tú

 

 

 

 

 

19/01

(Thứ hai)

- Sáng

 

- Chiều

- Chào cờ đầu tuần

- Hội ý Lãnh đạo UB, Lãnh đạo Văn phòng

- Họp trực tuyến UBND tỉnh : Về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Dự họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2014 (ở tỉnh)

- VHTT

- Đ/c Húy

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Húy

- Đ/c Chất

 

 

20/01

(Thứ ba)

-Cả ngày

- Sáng

 

 

 

- Chiều

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

- Hội ý phân loại trả lời ý kiến cử tri

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT (ở tỉnh)

- Họp Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn huyện

- Dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo

- Làm việc với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh

- Đ/c Khanh

- Đ/c Húy

- Đ/c Tú

 

- Đ/c Chất

- Đ/c Chất

- Đ/c Húy

21/01

(Thứ tư)

- Sáng

- Chiều

- Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng

- Hội ý TT.Huyện ủy (bàn chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Hoài Đức - Đức Linh).

- Đ/c Tùng

- Đ/c Húy

 

 

22/01

(Thứ năm)

- Sáng

 

 

 

 

 

 

 - Chiều

 

- Dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh : Tổng kết ngành Thanh tra năm 2014

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành xây dựng năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 (ở tỉnh)

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Công thương (ở tỉnh)

- Giao ban các Thường trực

- Họp UBND huyện : Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai công tác tháng 02/2015

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Tú

 

- Đ/c Tỉnh

 

- CT, các PCT

- CT, các PCT

 

 

 

23/01

(Thứ sáu)

- Sáng

 

 

 

 

 

 

- Chiều

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Phiên thứ hai)

 

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Sở LĐTB&XH

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành Ngân hàng năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 (ở tỉnh)

- Dự Đại hội Hội Kiến trúc sư Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Đ/c Húy, đ/c Khanh, đ/c Tú

- Đ/c Chất

 

 

- Đ/c Tỉnh 

 

- Đ/c Húy

 

 

 

 

26/01

(Thứ hai)

- Sáng

 

 

 

 

 

 

- Chiều

- Chào cờ đầu tuần

- Dự họp giao ban Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn

- Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học năm 2014 (ở tỉnh)

- Họp TT.Đảng ủy khối cơ quan chính quyền

- Họp Đảng ủy khối cơ quan chính quyền tháng 01

- Họp trực tuyến UBND tỉnh : Về thực hiện Đề án “Quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”

- VHTT

- Đ/c Húy

- Đ/c Chất

 

 

- Đ/c Khanh

- Đ/c Khanh

- Đ/c Chất

 

27/01

(Thứ ba)

- Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 2014 (ở tỉnh)

- Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện: Đánh giá hoạt động năm 2014, nhiệm vụ 2015

- Đ/c Chất

 

- Đ/c Húy

 

28/01

(Thứ tư)

- Sáng

- Chiều

- Dự họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, mầm non 5 tuổi năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (ở tỉnh)

- Đ/c Chất

- Đ/c Chất

29/01

(Thứ năm)

- Chiều

- Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện

- Dự họp Ban chỉ đạo xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

- Đ/c Húy

- Đ/c Tỉnh

 

 

30/01

(Thứ sáu)

- Sáng

 

 

 

 

 

- Chiều

- Cùng UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến : Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

- Giao ban trực tuyến UBND tỉnh : Về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dự án tổng thể

- Dự họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI.

- Hội ý Lãnh đạo UB, Lãnh đạo Văn phòng

- Đ/c Húy

 

- Đ/c Tú

 

- CT, các PCT

 

- Đ/c Húy

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1462674
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh

Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech