Đức Linh triển khai học tập thực hiện Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ​

 

Huyện Đức Linh đã triển khai Chuyên đề 2021 và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đồng bộ, sâu sát, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Đồng chí Trần Cao Thùy

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị

quán triệt Kết luận số 01-KL/TW Bộ Chính trị khóa XIII

và chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã quán triệt cho 5.961 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức tuyên truyền phổ biến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về các nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2021, Chuyên đề toàn khóa gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Huyện Đức Linh nghiêm túc triển khai thực hiện ba vấn đề bức xúc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tại Kế hoạch số 39-KH/TU. Ngoài ra, xác định bốn  vấn đề trọng tâm tập trung thực hiện, đó là: (1) Tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh và kêu gọi đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong các cụm công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. (3) Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. (4) Tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc phát sinh.

Cùng với việc triển khai thực hiện ba  nội dung đột phá do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tại Kế hoạch số 39-KH/TUcăn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn hai nội dung đột phá thực hiện: (1) Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 1.000 ha trong 3.000 ha của “Đề án phân tích tính chất lý, hóa của đất để bố trí vùng lúa chất lượng cao và cùng chuyển đổi cây trồng cạn đến năm 2025 tầm nhìn 2030” gắn với liên kết chuỗi giá trị gia tăng. (2) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phải thực hiện đồng bộ giữa “Xây” và “Chống”; trong đó “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “Chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “Xây” là để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, thực hiện tốt việc sàng lọc đảng viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung.

Tiếp tục chú trọng việc rà soát phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, trong đó đề ra yêu cầu “phải thật sự làm cho các điển hình và toàn xã hội nhận thức đúng bản chất của những việc làm thiết thực, ý nghĩa, những hành động đẹp xuất hiện trong thực tiễn là kết quả mang lại thật sự từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”.

Nêu cao trách nhiệm nêu gương, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, quần chúng noi theo. Để thực hiện tốt nội dung này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên các cấp, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị (gồm: các đồng chí Huyện ủy viên, Đảng ủy viên, Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm theo ba nội dung: Học tập - làm theo Bác - nêu gương; đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm, báo cáo kết quả với cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ cấp ủy, chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”; phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong quá trình thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định “nêu gương”. Đồng thời, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tin chắc rằng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ngọc Hội

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang