Đức Linh: Chỉ đạo tạm dừng các sự kiện, các giải thể thao trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19

CV 1595.signed.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang