Lãnh đạo UBND huyện

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỨC LINH

 

   

Ông Huỳnh Văn Tỉnh

Ngày tháng năm sinh: 19/09/1975

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh

Điện thoại: 0252.3886888

Email: tinhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn

 

 

Ông Huỳnh Văn Tú

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1964

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh

Điện thoại: 0252.3882136

Email: tuhv@duclinh.binhthuan.gov.vn

 

 

Bà Nguyễn Thị Cho

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1971

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh

Điện thoại: 0989812434

Email: chont@duclinh.binhthuan.gov.vn


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang