Đức Linh: Tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

anh tin bai

 

Sáng ngày 12/01/2024, UBND huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, trong năm 2023, công tác cải cải hành chính (CCHC), chuyển đổi số được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Kịp thời ban hành các văn bản kiến nghị cấp trên tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nhất là, trên lĩnh vực đất đai. Đã tập trung giải quyết hồ sơ tồn trên lĩnh vực đất đai những năm trước đây trên môi trường điện tử. Chủ động thực hiện chuyển đổi số. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết theo đúng quy định; cơ sở vật chất được trang bị cơ bản đầy đủ đáp ứng được nhu cầu công việc.  Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tiếp tục được thực hiện có nề nếp, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời. Huyện tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước được nâng lên.  Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được thực hiện tốt, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản (từ cấp huyện đến cấp xã) được duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chỉ đạo thực hiện CCHC cấp xã có lúc có nơi chưa sâu sát, kịp thời, báo cáo định kỳ về CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn chậm; hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí còn thấp. Việc giải quyết TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai vẫn còn chậm và giải quyết quá hạn so với thời gian quy định. Thực hiện chưa tốt quy định việc xin lỗi tổ chức, cá nhân trong giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả chưa cao.

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024 trên địa bàn huyện, đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nhất là những hồ sơ tồn đọng trên lĩnh vực đất đai; trong quá trình giải quyết hồ sơ, nếu trễ hẹn phải có thư xin lỗi dân đảm bảo đúng thời gian xin lỗi được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cần có hướng dẫn bổ sung cụ thể một lần để tổ chức và công dân bổ sung, tránh trả đi trả lại hồ sơ nhiều lần. Tuyệt đối, không được yêu cầu bổ sung thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài thủ tục quy định, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, có văn bản đề nghị gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) xem xét kiến nghị cấp trên giải quyết. Trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cần phối hợp tốt các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo hoặc tham mưu UBND huyện tổ chức họp để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời. Lưu ý đối với các trường hợp UBND huyện đã cho ý kiến giải quyết thì các trường hợp tương tự các ngành chủ động thực hiện và không nên xin thêm ý kiến của UBND huyện hoặc không thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân.

Tại hội nghị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023.

Bảo Ngọc

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang