Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

Ke%20hoach%20to%20chuc%20le%20khai%20mac%20Nam%20Du%20lich%20quoc%20gia%202023%20-%20Binh%20Thuan%20-%20Hoi%20tu%20xanh.pdf

Phu%20luc%20kem%20KH%20223%20cac%20hoat%20dong%20truoc%20trong%20va%20sau%20khai%20mac.pdf

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang