Công văn giao công bố xã Trà Tân đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

C%C3%B4ng%20van%20giao%20cong%20bo%20xa%20Tra%20Tan%20dat%20chuan%20nong%20thon%20moi%20nang%20cao%202022.pdf

 

Du%20thao%20bao%20cao%20tham%20tra%20ho%20so%20de%20nghi%20xet%20cong%20nhan%20dat%20chuan%20nong%20thon%20moi%20cho%20xa%20Tra%20Tan%20nam%202022.docx

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang