Đức Linh: Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019

Đức Linh: Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019

Ngày 18/02/2020, UBND huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, là năm thứ ba thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 – 2020. Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Đức Linh bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào cấp trên nhằm kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Đức Linh tăng cường chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của phong trào từ huyện đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học năm 2019 đã có nhiều gương “người tốt, việc tốt” ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý nhà nước.Các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện hưởng ứng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, tích cực thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo. Chính quyền cơ sở và nhân dân các xã, thị trấn đã phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo; thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.Cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hoá(GĐVH) thực sự đã đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp, chất lượng ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa của năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng con người mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày một hoàn thiện hơn, là cơ sở vững chắc cho cuộc vận động xây dựng thôn, khu phố văn hóa.Kết quả có 29.644/32.273 gia đình được công nhận GĐVH, đạt 94,47% so với tổng số hộ toàn huyện.Cuộc vận động xây dựng thôn, khu phố văn hóa được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo; bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phong trào từ huyện đến xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Vận động thôn, khu phố tập trung bám sát và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đề ra, luôn được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, làm cho cuộc vận động mang tính rộng khắp và có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội. Nhất là những năm gần đây, cuộc vận động xây dựng thôn, khu phố văn hóa luôn gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động và phong trào khác ở địa phương. Vì vậy, các tiêu chí như: xóa đói, giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp; vận động nhân dân làm đường giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm; thực hiện nếp sống văn minh…đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa thôn, khu phố.Năm 2019, toàn huyện có 84/84 thôn, khu phố đã phát động xây dựng thôn, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Công nhận 80/84 thôn, khu phố đạt 95,2% so kế hoạch. Trong đó, có 11/11 xã về đích “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và 02 thị trấn đạt “ thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2019, có 143/144 cơ quan, đơn vị được công nhận, đạt 99,3%. Năm 2019, toàn huyện có 11/11 xã về đích “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và 2 thị trấn đạt “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị đã ghi nhận kết quả đạt được trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đã có nhiều tác động mạnh mẽ đến nếp sống văn hóa lành mạnh, kỷ cương pháp luật ở nông thôn, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường và hình thành nên những chuẩn mực mới trong lối sống trong sáng, lành mạnh, trong cách nghĩ, cách làm phù hợp với đạo đức, tính nhân văn trong thôn, khu phố văn hóa.Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh chỉ đạo, trong năm 2020 cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo Phong trào “TDĐXDĐSVH” theo phương châm phát triển gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng trong toàn huyện.Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, đẩy mạnh phong trào phát triển đồng đều và toàn diện để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào. Tăng cường công tác kiểm tra để đánh giá đúng chất lượng phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên và sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Tập trung đẩy mạnh và huy động nguồn lực từ nhân dân với phương châm xã hội hoá các hoạt động nhằm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí và kiến thức để xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người. Đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong lực lượng cán bộ, đảng viên, các cơ quan đơn vị và các thôn, khu phố văn hoá.Thực hiện tốt các quy trình bình chọn, xây dựng quy ước một cách công khai, dân chủ, chính xác, không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng. Các thôn, khu phố văn hoá đã xây dựng và được công nhận danh hiệu nhiều năm, cần điều chỉnh Quy ước cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại Hội nghị, đã khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”năm 2019.

                                                          Trung Nguyên    

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang