Đức Linh: Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Đức Linh:

Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

 

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được huyện Đức Linh triển khai sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Xác định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân như: tuyên truyền thực hiện nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến trong phong trào xây dựng “ Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Ngoài ra cũng tăng cường tuyên truyên trên các hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện và hoạt động thông tin về cơ sở.

Từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, năm 2019 kết quả bình xét gia đình văn hóa có 29.644/32.273 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 94,47% so với tổng số hộ toàn huyện; có 80/84 thôn, khu phố đạt “Khu dân cư văn hóa” đạt 95,2% so kế hoạch; 143/144 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; có 11/11 xã về đích “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và 2 thị trấn đạt “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” có tiến bộ. Các thiết chế văn hóa và phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng được chú trọng và ngày càng phát triển. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi ở các địa phương, trong các cơ quan, đơn vị. Việc gắn kết thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày càng được đẩy mạnh, tạo diện mạo NTM ở nhiều địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian tới, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện và các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra quá trình thực hiện tại cơ sở; Chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với phong trào xây dựng NTM; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai trên địa bàn như Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… để góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

                                                               Trung tâm TT-VH&TT Đức Linh

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang