Đức Linh: Sơ kết thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020

 

Ngày 29/01/021, UBND huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Thiện Linh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện, báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020.

Nhìn chung phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được phát triển rộng khắp, đi vào đời sống của từng người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, bệnh viện và trường học, góp phần nâng cao trình độ văn hoá, nếp sống văn hoá của từng người và cộng đồng xã hội. Việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; xây dựng gia đình văn hoá; xây dựng thôn, khu phố văn hoá; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng cơ sở thờ tự, dòng tộc văn hóa; đạt nhiều kết quả khả quan, là nhân tố và động lực quan trọng để phát triển phong trào, đặc biệt là tinh thần hưởng ứng tích cực của nhân dân. Năm 2020, có 31.787 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 96,4%; có 82/82 thôn, khu phố đạt thôn văn hóa, khu phố văn hóa. Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã có nhiều tác động mạnh mẽ đến nếp sống văn hóa lành mạnh, kỷ cương pháp luật ở nông thôn, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường và hình thành nên những chuẩn mực mới trong lối sống, cách nghĩ, cách làm phù hợp với đạo đức, văn hóa dân tộc.

               Đại biểu dự hội nghị nghe các địa phương báo cáo tham luận về kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Năm 2021, huyện phấn đấu số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 91,4%. Công nhận mới, công nhận trong năm và công nhận lại  53 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”. 10/10 xã giữ chuẩn xã văn hóa nông thôn mới”, 02 thị trấn giữ chuẩn văn minh đô thị. Phấn đấu đạt tỷ lệ 95,77% cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Huy động nguồn lực từ nhân dân với phương châm xã hội hoá các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể một cách đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện theo phương châm phát triển gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng  an ninh ở địa phương và nâng cao chất lượng phong trào.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tỉnh trao Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho hộ gia đình ông Phan Thanh Thủy đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000 - 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 15 tập thể, 5 cá nhân, 15 gia đình văn hóa đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020.

                             Xuân Hoa 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang