Kế hoạch số 118-KH/HU, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
118KH2022HU_%20Trien%20khai%20thuc%20hien%20NQ%2010%20cua%20Tinh%20uy%20ve%20chuyen%20doi%20so%20den%20nam%202025_Huy.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang