Kế hoạch số 97/KH_UBND, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
KH%2097.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang