Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VII

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VII.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang