Đức Linh đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới ​

 

anh tin bai

 

           Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược, mở ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam thời cơ, vận hội mới để đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất hơn về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Đức Linh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và các Công đoàn cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên.

  Trên tinh thần đó, Đại hội Công đoàn huyện Đức Linh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tổ chức ngày 15 và 16/6/2023) với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đồng thời, đề ra mục tiêu tổng quát là: Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện Đức Linh nói riêng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Công đoàn lần thứ IX, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động trong thời gian tới.

          Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động... Làm tốt công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thực hiện chủ trương “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động”.

         Thứ hai, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, bao gồm cả lợi ích chính trị, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần mà tổ chức Công đoàn mang lại cho đoàn viên. Tích cực vận động các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ người lao động.

         Thứ ba, tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ và tác phong công nghiệp. Làm tốt vai trò tập hợp công nhân lao động, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, người lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động.

         Thứ tư, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của của địa phương, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và điều kiện thực tiễn của đơn vị; tạo sự đổi mới và động lực thực sự của phong trào; đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong thời gian tới.

         Thứ năm, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động. Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác quản lý đoàn viên. Đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

        Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Công đoàn huyện Đức Linh dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với sự nỗ lực và  quyết tâm cao sẽ đồng hành cùng hệ thống chính trị huyện nhà xây dựng quê hương Đức Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                              Huỳnh Linh

 

                                               

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang