Đức Linh và đơn vị hành chính cơ sở từ khi chia tách huyện năm 1983 đến nay ​

 

 

Thực hiện Quyết định số 204, ngày 30/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc chia tách huyện Đức Linh thành 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh. Ngày 1/5/1983 huyện Đức Linh mới, được thành lập gồm 7 xã: Trà Tân, Đức Hạnh, Đức Tài, Nam Chính, Võ Xu, Mê Pu và Sùng Nhơn. Phía Đông và phía Nam giáp huyện Tánh Linh, phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 28 tháng 11 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 140-HĐBT. Theo đó: Chia xã Trà Tân thành 2 xã: Trà Tân và Tân Hà. Chia xã Nam Chính thành 2 xã: Nam Chính và Đức Chính. Chia xã Võ Xu thành 2 xã: Võ Xu và Vũ Hòa.

Năm 1990, Ban Tổ chức Chính phủ ban hành Quyết định 298/QĐ-TCCP về việc điều chỉnh địa giới xã Sùng Nhơn để thành lập xã Đa Kai.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Bình Thuận được tái lập từ tỉnh Thuận Hải cũ, huyện Đức Linh thuộc tỉnh Bình Thuận.

Ngày 15 tháng 6 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định 37/1999/NĐ-CP chuyển 2 xã Võ Xu và Đức Tài thành 2 thị trấn có tên tương ứng, trong đó Võ Xu là thị trấn huyện lỵ huyện Đức Linh.

Ngày 18 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2003/NĐ-CP, về việc: Thành lập xã Đông Hà trên cơ sở 3.620 ha diện tích tự nhiên và 7.994 nhân khẩu của xã Trà Tân. Thành lập xã Đức Tín trên cơ sở 2.950 ha diện tích tự nhiên và 9.763 nhân khẩu của xã Đức Hạnh.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14, về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận. Theo đó, từ ngày 1/1/2020 xã Nam Chính và xã Đức Chính sáp nhập thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là xã Nam Chính.

Hiện nay, huyện Đức Linh có 2 thị trấn: Đức Tài, Võ Xu và 10 xã: Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, Nam Chính, Vũ Hòa, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai.

          Theo số liệu thống kê năm 2022, huyện Đức Linh có diện tích tự nhiên 54.602,21 héc ta, dân số 126.480 người

 

Bảo Trung

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang