Đức Linh với hành trình trồng trí thức

 

anh tin bai

Đội ngũ trí thức huyện tham gia học tập Chuyên đề

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - năm 2023.

 

 

Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã như thế nào cùng việc huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, giữ vững an ninh trật tự ở từng nơi ra sao được xem là thước đo chất lượng của đội ngũ công chức, cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện.

Phải nói rằng, càng về những năm sau này, sự chuẩn hóa đội ngũ cấp xã ở Đức Linh càng tốt hơn. Đến cuối năm 2013, cấp xã có tổng số cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn là 256 người, chiếm 7,63% tổng số trí thức toàn huyện, trong đó trình độ đại học 218 người, chiếm 85,15%; cán bộ không chuyên trách là 303 người, trong đó 54 người trình độ đại học, 19 người trình độ cao đẳng, 51 người trình độ trung cấp và 179 người trình độ khác.

Thường trực Huyện ủy luôn xác định, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước nên các năm qua, huyện đã có những chú ý trong tuyển dụng, những quan tâm trong đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Thực tế cho thấy, họ đã thể hiện tốt khả năng tổ chức, tập hợp và huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do đó, đây cũng là lực lượng Huyện ủy quan tâm hơn hết so với đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực hoạt động khác trong huyện.

Bởi đội ngũ trí thức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện có 72 người và các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện với 80 người thì số lượng có trình độ đại học lần lượt chiếm 91,66% và 93,75%. Thực tế, việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này trong tham mưu, thực hiện và cả đề xuất giải pháp trong quản lý và phát triển địa phương cũng cơ bản. Tương tự, đội ngũ trí thức trong ngành giáo dục với 2.056 người, chiếm 61,35% so với tổng số trí thức trong toàn huyện thì có trình độ thạc sĩ, đại học cũng chiếm đa số. Và từng năm học cho thấy tỷ lệ học sinh khá, giỏi các cấp học được nâng lên, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học năm sau đều tăng so với năm học trước. Trong khi đó, lĩnh vực y tế có 584 người, chiếm 17,42% tổng số trí thức toàn huyện thì cũng có trình độ tương đương tiến sĩ và thạc sĩ là 35 người (6 tiến sĩ và 29 thạc sĩ), 218 đại học… Điều đáng quan tâm là tỷ lệ người bệnh được điều trị khỏi bệnh ngày càng cao, bệnh nhân phải chuyển tuyến và số người bệnh tử vong giảm dần.

Tất cả là kết quả từ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 27- NQ/TW trong 15 năm qua của Đức Linh. Với các giải pháp gồm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy đội ngũ tri thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh tri thức; đề cao trách nhiệm của tri thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội tri thức… Đức Linh đã có sự thay đổi như trên. Đó là hành trình “trồng” đội ngũ tri thức và cũng là kết quả phát triển kinh tế - xã hội thu về của huyện trong những năm qua.

Đến nay, đội ngũ trí thức trong toàn huyện có 3.351 người (không tính lực lượng vũ trang); trong đó, trình độ tương đương tiến sĩ và thạc sĩ là 61 người, trình độ đại học 1.897 người, trình độ cao đẳng 752 người, trình độ trung cấp 401 người và trình độ khác 240 người. Theo kế hoạch đến năm 2030, đội ngũ trí thức của huyện phải có 100% đạt trình độ đại học trong quản lý, chuyên môn và chính trị.

Hảo Chi

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang