Công văn 3397/UBND-KT về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/10/2017 của ban Bí thư về tăng cường sụ lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang