CV 235-TCKH Đề nghị báo giá thiết bị turyền thanh thông minh cấp xã
CV%20235-TCKH%20%C4%90%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20tury%E1%BB%81n%20thanh%20th%C3%B4ng%20minh%20c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3.PDF

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang