Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắp chíp, ứng dụng VNeID
Cong%20van%20883...%20kham%20chua%20benh%20BHYT%20bang%20CCCD%20gan%20chip,%20ung%20dung%20VNeID.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang