Thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2023 và Mẫu đơn chấm phúc khảo

 MẪU ĐƠN CHẤM PHÚC KHẢO                                                                  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

                                                                                                                                                         ……………., ngày ....... tháng ..........  năm 2023

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

   Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2023

 

Tên tôi là: ……………………………...............Nam, Nữ:……………………….........

Ngày sinh: ………………………………Điện thoại liên lạc: .......................................

Thường trú: ............................................................................................................

Đơn vị đăng ký dự tuyển: .......................................................................................

Vị trí dự tuyển: .......................................................................................................

Số báo danh:   ........................................................................................................

Phòng thi: ...............................................................................................................

Sau khi xem kết quả công bố điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2023, tôi có nguyện vọng phúc khảo, do đó, tôi viết đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2023, huyện Đức Linh xem xét và chấm phúc khảo cho tôi.

       Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang