Tuyên truyền Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cong%20van%20250%20Tuyen%20truyen%20Quyet%20dinh%2001.2023%20ve%20giam%20thien%20thau%20dat,%20thue%20mat%20nuoc%20nam%202022%20dv%20cac%20dtuong%20bi%20anh%20huong%20dich%20Covid19.signed.signed%20(1).pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang