Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định vùng nuôi chim yến; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang