Đức Linh: Đẩy mạnh xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao ​

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Đức Linh triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng NTM luôn gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá hiệu quả, bền vững. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường. Cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày một nâng cao.

Để có thể đạt được chỉ tiêu năm 2022, 10/10 xã giữ vững 19 tiêu chí xã NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; 6 xã: Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh Nam Chính, Vũ Hòa, Mê Pu đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có ít nhất 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận; thêm ít nhất 4 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt sản phẩm OCOP từ 3-4 sao cấp tỉnh. Huyện giữ vững và nâng chuẩn tiêu chí huyện NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, huyện Đức Linh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong nhân dân về “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua xây dựng NTM, văn minh đô thị để huy động các nguồn lực và người dân tham gia. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển bền vững, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dự án liên kết sản xuất theo Nghị định 98, ngày 05/7 2018 của Chính phủ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP… Thực hiện tốt các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu qu sản xuất để tăng thu nhập người dân. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cùng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác đi vào hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hỗ trợ các xã xây dựng trường học đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Xây dựng mỗi xã có 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với các xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022. Nâng cao tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trên 95%. Tăng cường phát triển các hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

 Tập trung xây dựng, phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; phát động và duy trì các phong trào nói không với rác thải nhựa; nhân rộng các mô hình phân loại rác tại nguồn; đẩy mạnh xử lý khắc khục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường ở những nơi gây ô nhiễm. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện trồng cây xanh theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, huyện sẽ phấn đấu trồng khoảng 172.100 cây xanh.

 Cùng với đó, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong xây dựng NTM. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

 

Minh Bảo

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang