BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC LINH TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC LINH TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022

 

 

 

 

    Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Ủy Ban Nhân Dân huyện Đức Linh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện do đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp.

    Tại phiên họp, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022, ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, ... đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương và đành giá cao những kết quả đã đạt được, cụ thể như: Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phân bổ điều chỉnh vốn kịp thời góp phần tăng trưởng tốt nguồn vốn cho vay, cùng với tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV và tổ chức cá nhân cũng tăng trưởng so với đầu năm. Chất lượng hoạt động tín dụng được duy trì, trong quý III toàn huyện xếp loại tốt. Chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã 12/12 xã, thị trấn đạt loại tốt. Tổ chức thành công tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu đạt kết quả thấp cần tập trung thực hiện trong năm 2022 như: Cho vay nhà ở xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt 33,3% kế hoạch năm 2022, hộ vay bỏ đi khỏi địa phương tăng so với quý trước và đầu năm.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng ban HĐQT NHCSXH huyện thống nhất phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Thực hiện tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao năm 2022 và hoàn thành việc giải ngân chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023, cho vay nhà ở xã hội, tập trung thực hiện cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trong đó tập trung cho vay tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn, chất lượng hoạt động Điểm giao dịch xã, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV theo các tiêu chí tại các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Thực hiện việc kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng và các văn bản quy định.

- Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về tín dụng chính sách ưu đãi trong đó tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ trọng tâm tập trung tuyên truyền Nghị định 28 về cho vay tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi.

- Triển khai sử dụng ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách đến các đối tượng liên quan.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang