Đức Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

              Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Đức Linh đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.  

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử sát với thực tế ở địa phương.

              Ngoài hình thức tuyên truyền kết hợp tổ chức các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử; các xã, thị trấn còn lắp đặt pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử. Qua đó, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

              Bên cạnh tăng thời lượng tiếp phát sóng và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây, mạng xã hội Zalo, Facebook, công tác tuyên truyền bầu cử cũng được các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội tại các xã, thị trấn đẩy mạnh, thông qua các hội nghị, hội thao, hội diễn nhằm giúp người dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

              Có thể nói, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đã giúp cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nắm được những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND; tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND đủ tiêu chuẩn, xứng đáng; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

Trung tâm TT-VH&TT Đức Linh

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang