Chi cục Thống kê Khu vực Đức Linh - Tánh Linh tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 ​

 

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-CCTK, ngày 07/3/2023 của Tổng cục Thống kê về phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023. Bắt đầu từ ngày 01/4/2023, Chi cục Thống kê Khu vực Đức Linh - Tánh Linh tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu; sử dụng 14 loại phiếu điều tra với phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin nhận dạng; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

Đơn vị điều tra là công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Chi Cục Thống Kê

Khu vực Đức Linh- Tánh Linh

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang