Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Linh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2024

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Linh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2024.

 

anh tin bai

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đức Linh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024 và triển khai phương hướng,  nhiệm vụ quý 2 năm 2024 do đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp. Tại phiên họp, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024, ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành ... đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, cụ thể như: NHCSXH huyện tiếp tục chủ động tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng trưởng tín dụng được tập trung thực hiện tốt, trong quý 1 năm 2024 tăng 14.808 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,89% đặc biệt tập trung tăng trưởng theo nguồn vốn trung ương giao cho vay tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, giúp cho ngày càng nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới. Chất lượng tín dụng luôn được nâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâp phối kết hợp với NHCSXH quản lý tốt tín dụng chính sách tại địa phương, nợ quá hạn được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,14%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn trong quý đạt 90%, số Tổ xếp loại tốt và khá đạt 98,71%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, 12/12 xã và thị trấn đạt loại tốt, chất lượng tín dụng toàn huyện xếp loại tốt. Hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV và tổ chức cá nhân. Tổ chức đầy đủ công tác tập huấn nghiệp vụ đến cán bộ ngoài ngành.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 như sau:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách theo kế hoạch đã được phê duyệt đạt kết quả tốt. Qua đó, có kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương.

- Rà soát các loại nguồn quỹ nhàn rỗi tập trung và gửi tại PGD NHCSXH huyện cũng như phát động Phong trào thi đua gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo đạt kết quả tốt.

- Tăng cường quan tâm, chỉ đạo công tác tín dụng chính sách nhằm nâng cao vai trò của tín dụng chính sách trong việc thực hiện các mục tiêu Quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới với tiêu chí nâng cao.

- Tổ chức phát động phong trào gửi tiền tiết kiệm từ cán bộ, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm chung tay cùng với NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 245/KH-BĐD về chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030, cụ thể hóa từng nội dung và chủ động phối hợp thực hiện đố với các đơn vị liên quan.

- Tham mưu UBND huyện quan tâm ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 15/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Triển khai tốt việc phát động Chương trình gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo theo Công văn 1199/UBND-KGVXNV ngày 8/4/2024 của UBND tỉnh về việc gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo.

- Phối hợp cùng Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách đối với các thành viên Ban đại diện huyện là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Xây dựng và thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của các thành viên BĐD HĐQT huyện, Hội đoàn thể cấp huyện, Hội đoàn thể cấp xã và Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

- Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn đạt dưới 0,14%; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 90%.

- Tiếp tục duy trì chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, chất lượng Hoạt động của Tổ TK&VV (12/12 xã đạt chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch tốt; duy trì Tổ TK&VV đạt tốt, khá tỷ lệ trên 98% và không có Tổ TK&VV xếp loại yếu, kém; phấn đấu tỷ lệ hộ vay gửi tiền gửi tiết kiệm hàng tháng từ 90% trở lên).

- Thực hiện đạt theo kế hoạch NHCSXH tỉnh giao về công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng đến với mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông.

- Không phát sinh trường hợp nợ xâm tiêu chiếm dụng trong năm.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang