Đức Linh: Kết thúc tổng điều tra kinh tế 2021

 

 

Cuộc tổng điều tra kinh tế 2021 trên địa bàn huyện Đức Linh bắt đầu từ ngày 01/3/ 2021 đến ngày 30/7/2021, hoàn thành đúng theo kế hoạch. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đồng chí Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2021 huyện và sự quan tâm của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã mà Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện  Đức Linh đã hoàn thành đúng thời gian quy định.

Kết thúc cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021,  sau khi rà soát và cập nhật, huyện Đức Linh có 362 doanh nghiệp,  8.356 cơ sở cá thể, 9 đơn vị sự nghiệp, 9 hiệp hội, 69 cơ sở về tôn giáo, tín ngưỡng.

Chi cục Thống Kê huyện Đức Linh

 

 

 

 

                                                

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang