Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lay y kien gop y QHT theo Dieu 32 ND 37 CP.signed.signed.pdf

BC tong hop QHT PL I (danh muc du an).pdf

BC tong hop QHT Binh Thuan (T5 -2022).pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang