CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐỨC LINH ĐẾN NĂM 2040
 

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐỨC LINH ĐẾN NĂM 2040

(Thực hiện theo văn bản số 1290/UBND-KT ngày 18/6/2020 của UBND

huyện Đức Linh về việc công bố, công khai và tổ chức thực hiện

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040).

 

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI:

1. Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040 (kèm theo biểu mẫu các phụ lục I, II, III);

2. Quy định quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng huyện, đã được UBND tỉnh phê duyệt (kèm theo phụ lục IV);

3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040 (kèm theo Sơ đồ bản vẽ tỷ lệ 1/25.000 - Khổ giấy A3 về định hướng phát triển không gian vùng huyện Đức Linh).

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ, CÔNG KHAI:

1. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Đức Linh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trụ sở UBND xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

2. Thời điểm công bố, công khai quy hoạch: Kể từ ngày ký văn bản số 1290/UBND-KT (ngày 18/6/2020).

 

2.CV 1290.signed.pdf

 

 

QDPD QHVH - 1321qđub.signed.pdf

 

Phu luc I-Dinh huong quy hoach su dung dat.doc

 

 

Phu luc II-He thong giao thong.doc

 

Phu luc III-Chuong trinh du an uu tien dau tu.doc

 

Phu luc IV-Quy dinh quan ly cac vung phat trien.doc

 

TMTH - QHXDV HUYEN DUC LINH - TINH BINH THUAN DEN NAM 2040.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang