Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng xã Trà Tân đến năm 2032 định hướng phát triển đến năm 2050
Quyet%20dinh%203646%20...%20lap%20quy%20hoach%20chung%20xa%20Tra%20Tan%20den%20n%C4%83m%202032%20dinh%20h%C6%B0%C6%A1ng%20phat%20trien%20den%20n%C4%83m%202050.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang